Korporatief | Corporate

LAPA is ’n afdeling van Penguin Random House Suid-Afrika (Edms) Bpk.

Bekostigbare boeke vir elke ouderdomsgroep en smaak is LAPA se doelwit. Ons weet dis belangrik dat kinders boeke in hul moedertaal lees, daarom bied ons ʼn keur van eietydse, opwindende kinder- en jeugverhale.

Lekker stories is die voorvereiste vir LAPA se fiksie. Daar is spanning en moord, liefdesverhale en algemene fiksie. Die Romanza-klub verskaf oorspronklike Suid-Afrikaanse romanses teen sakpaspryse.

Die niefiksie-afdeling dek ‘n wye verskeidenheid onderwerpe, van kosmaak en handwerk tot spinnekoppe en misdadigers, en alles tussenin.

Ons lesers is vir ons belangrik, daarom is ons standaarde hoog. Die redakteurs doen baie moeite met die ontwikkeling van skrywers en manuskripte. Dit is nie maklik om ’n LAPA-skrywer te word nie, maar diegene wat wel by ons publiseer, weet dat kopers LAPA as ’n betroubare handelsmerk sien. Ons skrywers het nie verniet al tientalle pryse gewen nie.

LAPA kom van ver af. Voor die Tweede Wêreldoorlog al het wyle Johannes Petrus van der Walt ʼn publikasieprogram, Springbok-Biblioteek, begin onder die vaandel van die destydse Unie-Boekhandel. Deur die Oorlog het Springbok-Biblioteek voortgegaan met hulle bedrywighede, hoewel die rantsoenering van papier verhoed het dat die maatskappy groei.

In 1958 het J.P. van der Walt se seun, Manie, as besturende direkteur aangesluit. In 1961 is die maatskappy herdoop na J.P. van der Walt en Seun (Edms.) Bpk. Dié naam sou vir baie jare sinoniem wees met klubboeke.

In Oktober 1996 het die ATKV die maatskappy gekoop. Die naam van die maatskappy is daarna verander na LAPA – jou leestuiste.

Gedurende Februarie 2020 is LAPA deur Penguin Random House SA (Edms) Bpk oorgeneem, wat aan ons ‘n veel groter voetafdruk bied.
LAPA weet dat die meeste lesers steeds ’n boek in die hand verkies, maar ons stories is ook in e-formaat beskikbaar.

*****

LAPA is a division of Penguin Random House South Africa (Pty) Ltd.

Affordable books for every age group and taste are LAPA’s goal. We know it’s important for children to read books in their mother tongue, so we offer a selection of contemporary, exciting children’s and youth stories.

Nice stories are the prerequisite for LAPA’s fiction. There is tension and murder, love stories and general fiction. The Romanza Club provides original South African novels at affordable prices.

The non-fiction section covers a wide variety of topics, from cooking and craft to spiders and criminals, and everything in between.

Our readers are important to us, so our standards are high. The editors are struggling with the development of writers and manuscripts. It’s not easy to become a LAPA writer, but those who do publish with us know that buyers see LAPA as a trusted brand. LAPA has numerous award winning books and authors, including our own youth romance competition winners.

LAPA comes from afar. Before World War II, the late Johannes Petrus van der Walt started a publication program, Springbok Library, under the banner of the then Union Bookstore. Through the War, Springbok Library continued its operations, although paper rationing prevented the company from growing.

In 1958, J.P. van der Walt’s son, Manie, joined as managing director. In 1961, the company was renamed J.P. van der Walt and Son (Pty.) Ltd. This name would have been synonymous with club books for many years.

In October 1996, the ATKV bought the company. The name of the company was then changed to LAPA – a home for readers.

During February 2020 Penguin Random House SA (Pty) Ltd acquired LAPA, giving us a much bigger footprint.

LAPA knows that most readers still prefer a book, but our stories are also available in e-format. There are also exciting apps for the younger generation.

SOSIALE MEDIA

VOLG ONS